پاول جی فالکوفسکی

پاول جی فالکوفسکی

پل جی فالکوفسکی (متولد 1951) اقیانوس شناس بیولوژیکی آمریکایی در موسسه علوم دریایی و ساحلی در دانشگاه راتگرز در نیوبرانزویک، نیوجرسی است. کار تحقیقاتی او بر فیتوپلانکتون و تولید اولیه متمرکز است و علایق گسترده تر او شامل تکامل، دیرینه اکولوژی، فتوسنتز، چرخه های بیوژئوشیمیایی و اختربیولوژی است.

کتاب های پاول جی فالکوفسکی

موتورهای حیات