فاطمه ملایم

فاطمه ملایم

فاطمه ملایم ، متولد 1336، استادیار بخش زبان عربی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران و دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران است.

کتاب های فاطمه ملایم

النحو الوظیفی 1