هادی حجت

هادی حجت

هادى حجت (متولد 1347ش)، عضو هیأت علمی در دانشکده علوم حدیث، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث می باشد.

کتاب های هادی حجت

جوامع حدیثی شیعه