نویل مورلی

نویل مورلی

نویل مورلی استاد تاریخ باستان در دانشگاه بریستول است. او نویسنده کتاب های تجارت در دوران باستان (2010)، نظریه ها، مدل ها و مفاهیم در تاریخ باستان (2004) و کلان شهر و سرزمین: شهر رم و اقتصاد ایتالیا، 200 قبل از میلاد - 200 پس از میلاد (1996) است.

کتاب های نویل مورلی