آلیسون ری

آلیسون ری

آلیسون ری Alison Wray (متولد 1960) FAcSS یک استاد پژوهشگر زبان و ارتباطات در دانشگاه کاردیف در بریتانیا است. او برای کار خود در زبان فرمولی شناخته شده است.

کتاب های آلیسون ری