گای کوک

گای کوک

گای کوک (Guy W. D. Cook‎) (متولد ۱۰ اکتبر ۱۹۵۱ متولد شد) یک زبان‌شناس کاربردی است. او در حال حاضر استاد زبانشناسی در کالج کینگ در لندن در بریتانیا و همچنین رئیس انجمن بین‌المللی زبانشناسی کاربردی برای دوره ۲۰۰۹–۲۰۱۲ است.

کتاب های گای کوک

زبان تراریخته