برایان پالتریج

برایان پالتریج

برایان پالتریج استاد TESOL در دانشگاه سیدنی، استرالیا است، جایی که وی برای اهداف خاص دوره های نوشتن برای چاپ، نوشتن پایان نامه و پایان نامه، تجزیه و تحلیل گفتمان و زبان انگلیسی را تدریس می کند. او یکی از سردبیران فصلنامه TESOL و سردبیر برجسته انگلیسی برای اهداف خاص است.

کتاب های برایان پالتریج

درآمدی بر تحلیل گفتمان