اینگرید پیلر

اینگرید پیلر

اینگرید پیلر استاد زبانشناسی کاربردی در دانشگاه مک کواری، سیدنی، استرالیا است. تخصص تحقیقاتی وی در زمینه ارتباطات بین فرهنگی، زبان شناسی اجتماعی یادگیری زبان و چند زبانه و آموزش دوزبانه است.

کتاب های اینگرید پیلر

تنوع زبانی و عدالت اجتماعی