دبرا کائو

دبرا کائو

دبورا کائو استاد دانشگاه گریفیت استرالیا است. او دانشمند حقوق حیوانات و اخلاق، زبان حقوقی، نشانه شناسی حقوقی، ترجمه حقوقی و حقوق چینی و زبان و فرهنگ قانونی است.

کتاب های دبرا کائو

اصول ترجمه ی حقوقی