ادوین باتیستلا

ادوین باتیستلا

ادوین باتیستلا (متولد 1955) یک زبان شناس آمریکایی است که به دلیل فعالیت در زمینه نشانه گیری، نحو و نگرش های زبان معروف است. وی استاد علوم انسانی و فرهنگی در دانشگاه جنوبی اورگان در اشلند، اورگان است. باتیستلا زبانها و ادبیات اسلاوی را در کالج راتگرز تحصیل کرد و کارشناسی خود را در سال 1976 گذراند و زبانشناسی را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیتی نیویورک و مرکز دانشگاه دریافت کرد و دکترای خود را در سال 1981 دریافت کرد. پایان نامه او، مباحثی در تئوری عطف، نوشته شده توسط رابرت فینگو، نظریه اولیه مورد انتزاعی را در مقاله "در مورد نظریه پرونده" نوام چامسکی در سال 1980 ارائه داد. در پایان نامه پیشنهاد شده است که بسیاری از موارد توافق دستوری را می توان به عنوان انتساب ویژگی های انتزاعی مورد از بندها به دسته هایی که شامل آنها است تلقی کرد، و این امر باعث تمایز بین ویژگی های ذاتی و اختصاصی مورد می شود.

کتاب های ادوین باتیستلا

زبان بد