پل کابلی

پل کابلی

پل كابلي مدرس ارتباطات در دانشگاه متروپولیتن لندن ، عضو کمیته اجرایی انجمن بین المللی مطالعات نشانه شناختی (IASS) ، عضو انجمن نشانه شناسی آمریکا و انجمن مطالعات ارتباطات و ارتباطات رسانه ای (MeCCSA) است. او نویسنده تعدادی کتاب نیز هست.

کتاب های پل کابلی

نشانه شناسی