کلاوس پرتنر

کلاوس پرتنر

كلاوس پرتنر استاد دانشگاه اقتصاد و تجارت وین می باشد. علایق پژوهشی او شامل رشد اقتصادی، نابرابری، توسعه اقتصادی، اقتصاد جمعیت، اقتصاد سلامت و ... می شود.

کتاب های کلاوس پرتنر