شهرام اتفاق

شهرام اتفاق

شهرام اتفاق متولد سال 1344، پژوهشگر و مولف ایرانی می باشد.

کتاب های شهرام اتفاق

تغییر اقلیم و اقتصاد بازار


محیط زیست


طبقه و محیط زیست