دیوید بلیک

دیوید بلیک

دیوید بلیک (1954)، استاد اقتصاد مالی در کالج بیرکبک، دانشگاه لندن، و رئیس مشاوران Square Mile، و یک مشاور آموزشی و تحقیقاتی است. او همچنین دانشیار ارشد تحقیقاتی گروه بازارهای مالی دانشکده اقتصاد لندن است.

کتاب های دیوید بلیک

اقتصاد مستمری