امیلیا کاب

امیلیا کاب

آملیا کاب با دو ماهی قرمز خود به نام های فلیپ و فلاپ در سواحل انگلیس زندگی می کند. او تمام کتاب هایش را روی میز کوچکی کنار پنجره می نویسد و به رادیو گوش می دهد. او نمی تواند بفهمد حیوانات چه می گویند، اما همیشه گوش می دهد!

کتاب های امیلیا کاب

باغ وحش پر ماجرا _ 1


باغ وحش پر ماجرا _ 2