مسعود میرزایی .

مسعود میرزایی .

مسعود میرزایی نویسنده ایرانی متولد ۱۳۴۶ می باشد.

کتاب های مسعود میرزایی .

ارتباطات بین المللی


دیپلماسی عمومی


چیستی ارتباطات سیاسی