مسعود میرزایی .

مسعود میرزایی .

مسعود میرزایی نویسنده ایرانی متولد ۱۳۴۶ می باشد.

کتاب های مسعود میرزایی .

چیستی ارتباطات سیاسی