جی ویلو ویلسون

جی ویلو ویلسون

جی. ویلو ویلسون زاده ۱۹۸۲ نویسنده کمیک آمریکایی، نثر نویس، مقاله نویس و روزنامه نگار آمریکاییویلو سفری چندروزه به ایران داشته است. وی در این سفر به این نتیجه می رسد ایران آن گونه که رسانه های غربی بر ضدش تبلیغ می کنند، کشوری ناامن و محدود به مذهب نیست

کتاب های جی ویلو ویلسون

مسجد پروانه