مارتین جی دوئرتی

مارتین جی دوئرتی

مارتین جی دوگرتی نویسنده وایکینگ ها: تاریخ مردم نورس، جنگ های رزها و اسطوره های نورس و بسیاری کتاب های دیگر است.او که مشاور سابق دفاعی بود، همچنین در مورد دفاع شخصی شخصی و فناوری نظامی مدرن می نویسد.

کتاب های مارتین جی دوئرتی

پهپادها