لری دوسی

لری دوسی

لری دوسی (متولد 1940 [1]) پزشک و نویسنده ای است که اهمیت شفای دعا، معنویت و سایر عوامل غیر فیزیکی را مطرح می کند.

کتاب های لری دوسی

Healing Words