لیز مدینگز

لیز مدینگز

Lize Meddings خالق Sad Ghost Club است، باشگاهی برای هر کسی که تا به حال احساس غمگینی کرده یا گم شده است. انجمن Sad Ghost Club بیش از نیم میلیون دنبال کننده در اینستاگرام دارد. لیز عاشق نقاشی، به خصوص گیاهان و حیوانات است. او در حال حاضر در بریستول زندگی می کند و تصویرگری می کند.

کتاب های لیز مدینگز

انجمن ارواح غمگین (1)


انجمن ارواح غمگین 2