آیک لساتر

آیک لساتر

آیک لساتر، نویسنده، میانجی، مربی و سخنران، به سازمان‌ها و افراد کمک می‌کند تا ظرفیت شفاف‌سازی مؤثرتر اهداف خود و سپس دستیابی به آنها را توسعه دهند. او همچنین به عنوان یک میانجی خصوصی عمل می کند و مکالمات و ارتباط بین افراد درگیر را تسهیل می کند. او کارگاه های آموزشی را در بیش از بیست کشور در آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، آفریقا، استرالیا و آسیا برگزار کرده است.

کتاب های آیک لساتر