سارا مهدوی

سارا مهدوی

سارا مهدو‏‏‏‏‏‏ی(متولد ۱۳۷۳)‏‏‏‏‏‏نویسنده ایرانی در زمینه آموزش فروش و بازاریابی فعالیت می کنم.

کتاب های سارا مهدوی

کسب و کار پنج ستاره


رمزگشایی فروش