لورا کی دونوهوا

لورا کی دونوهوا

 لورا كي. دونوهوا استاد حقوق در مدرسه حقوق جورج تاون، مدیر مرکز امنیت ملی و قانون جورج تاون، و مدیر مرکز حریم خصوصی و فناوری است. او در زمینه های نظریه سیاسی، حقوق عمومی، قانون اساسی، دادگاه های فدرال، امنیت ملی و تاریخ حقوقی می نویسد.

کتاب های لورا کی دونوهوا