نبی الله ابراهیمی

نبی الله ابراهیمی

دکتر نبی الله ابراهیمی عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس و نویسنده ده ها مقاله و کتاب در حوزه روابط بین الملل و به ویژه خاورمیانه بود.

کتاب های نبی الله ابراهیمی