آلکس جی بلامی

آلکس جی بلامی

الکساندر جی بلامی (متولد 1975) یک دانشگاهی است که مرکز آسیا و اقیانوسیه برای مسئولیت حفاظت را مدیریت می کند و استاد گروه مطالعات صلح و درگیری در دانشگاه کوئینزلند است.

کتاب های آلکس جی بلامی