بیورن ناتیکو لیندبلاد

بیورن ناتیکو لیندبلاد

بیورن ناتیکو لیندبلاد Björn Natthiko Lindeblad (نام بودایی Natthiko Bhikku، 16 اوت 1961 - 17 ژانویه 2022) اقتصاددان، مدرس و راهب بودایی سوئدی بود.

کتاب های بیورن ناتیکو لیندبلاد

آرامش به سبک راهب جنگلی