علی نقوی نمینی

علی نقوی نمینی

علی نقوی نمینی کارشناسی ‌ارشد معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران( فارغ التحصیل سال ۱۳۷۸) می باشد.

سوابق حرفه ای :
 مدیر عامل و عضو هیات مدیره مهندسین مشاور نگین شهر آینده.  ۱۳۸۲ تاکنون         
رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور نگین شهر آینده.  ۱۳۸۱                 
عضو مرکز رشد معماری ایران.  ۱۳۸۶ تاکنون          
عضو گروه طراحی معماری و طراحی شهری مهندسین مشاور آرمانشهر.  ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱        

کتاب های علی نقوی نمینی

پرسه گاه معماری