ولفگانگ هولتسوارت

ولفگانگ هولتسوارت

ولفگانگ هولزوارث، متولد 1952، محقق ارشد در انسان شناسی اجتماعی و ایران شناسی مستقر در مؤسسه شرقی دانشگاه هال و مرتبط با مؤسسه انسان شناسی اجتماعی ماکس پلانک، هال است. او همکار پژوهشی مؤسسه شرق‌شناسی، کرسی ایران‌شناسی دانشگاه بامبرگ، و مدرس دانشکده مطالعات آسیای مرکزی، دانشگاه هومبولت، برلین بوده است. انتشارات او بر تاریخ، جامعه و فرهنگ آسیای مرکزی و شمال آسیای جنوبی از اوایل دوره مدرن متمرکز است. او در حال حاضر در حال تحقیق در مورد تاریخ و فرهنگ جنوب تاجیکستان از اواخر قرن نوزدهم است.

کتاب های ولفگانگ هولتسوارت

نیروی نظامی عشایر در ایران