آلن اسکات

آلن اسکات

آلن اسکات (8 آوریل 1957) استاد جامعه شناسی در دانشگاه اینسبروک اتریش است. او نویسنده و ویراستار است.

کتاب های آلن اسکات