رابرت ماندل

رابرت ماندل

رابرت ماندل رئیس و استاد امور بین الملل در کالج لوئیس و کلارک در پورتلند اورگان است. اونویسنده ی یچندین کتاب است و همچنین مقالات و فصول کتاب های متعددی در ابعاد مختلف درگیری بین المللی و مسائل امنیتی منتشر کرده است. او تجربه دولتی در دفاع و اطلاعات نیز دارد.

کتاب های رابرت ماندل