رضا حاجی ابراهیم

رضا حاجی ابراهیم

رضا حاجی‌ابراهیم(متولد ۱۳۴۰)عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر می باشد.

کتاب های رضا حاجی ابراهیم

نجات، ادیان و فاهمه بشری