رضا صادقی شهپر

رضا صادقی شهپر

رضا صادقی شهپر متولد  1357 در همدان ، دکتری زبان و ادبیات فارسی دارد و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است.

کتاب های رضا صادقی شهپر

اقلیم داستان