سجاد هجری

سجاد هجری

سجاد هجری کارشناسی ارشد تاریخ علم ریاضی در جهان اسلام - دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های سجاد هجری

تبار تمدن