ماگالی بونیول

ماگالی بونیول

ماگالی بونیول در سال 1976 به دنیا آمد و در پروونس بزرگ شد. اگر او برای مدتی در برخی از دوره‌های هنرهای زیبا شرکت کند، خود را بیشتر یک خودآموز می‌داند و اطرافیانش را خستگی ناپذیر جلب می‌کند: والدین، دوستان، گربه‌ها و بسیاری از فرزندان. او در بازتولید آنها بر روی کاغذ به سبکی تمیز و مینیمالیستی برتر است. تحرک بی وقفه کوچولوها، حالات و ژست هایشان به ویژه او را مجذوب خود می کند و پرتره های آنها دفترچه های او را پر می کند.  ماگالی بونیول در رشته کوه های آلپ جنوبی زندگی می کند. وقتی کتاب کودک نمی نویسد، مجسمه سازی، چاپ و فیلم می کند.

کتاب های ماگالی بونیول

دختر درخت