ژوزف فیلیپ پی یر فریه

ژوزف فیلیپ پی یر فریه

ژوزف فیلیپ فریر (1811-1886) یک سرباز فرانسوی بود که به عنوان مربی نظامی در ارتش ایران (ایران کنونی) در سال های 1839-1842 و دوباره در 1846-1850 خدمت کرد. او توسط حاکم قاجار محمد شاه (1808-1848، سلطنت 1834-1834) به یک مأموریت دیپلماتیک به اروپا فرستاده شد، اما بعداً مورد علاقه شاه قرار گرفت و مجبور به ترک ایران شد. او در سال 1846 پس از انجام یک سفر زمینی خطرناک از طریق افغانستان و ایران در 1844-1846 به خدمت پارسیان بازگشت.

کتاب های ژوزف فیلیپ پی یر فریه

سفر با کاروان