مایکل آرمسترانگ

مایکل آرمسترانگ

مایکل آرمسترانگ یک نویسنده معتبر بین المللی در زمینه موضوعات مدیریتی است. علایق او شامل مدیریت عملکرد، مدیریت پاداش، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و... می باشد.

کتاب های مایکل آرمسترانگ

مدیریت جبران خدمات


ارزشیابی مشاغل