ریموند نویه

ریموند نویه

پروفسور ریموند اندرو نویه یکی از برجسته ترین مقامات دانشگاهی در زمینه آموزش و توسعه است.
وی نویسنده سه متن در مدیریت منابع انسانی است، از جمله آموزش و توسعه کارکنان، که شامل بخشی در مورد استفاده از فن آوری ها در آموزش است و به طور گسترده در نشریاتی مانند مجله روانشناسی کاربردی، آکادمی بررسی مدیریت ، ژورنال منتشر شده است. رفتار سازمانی و روانشناسی پرسنل.
وی در زمینه آموزش و توسعه با چندین شرکت از جمله شرکت استراتژیک تعاملی و شرکت جنرال موتورز تضمین مشورت کرده است.

کتاب های ریموند نویه