جان هیز

جان هیز

جان هیز استاد مدیریت در دانشکده بازرگانی دانشگاه لیدز انگلستان است. او همچنین در دانشکده بازرگانی کپنهاگ و دانشکده بازرگانی آرهوس در دانمارک تدریس می کند.

کتاب های جان هیز