توماس چرماک

توماس چرماک

توماس جی. چرماک استاد یادگیری سازمانی، عملکرد و تغییر در دانشگاه ایالتی کلرادو است، جایی که او همچنین موسسه برنامه ریزی را مدیریت می کند. او بنیانگذار و رئیس Chermack Scenarios، یک شرکت مشاوره برنامه ریزی سناریو است.

کتاب های توماس چرماک