اشتفانی هوفلر

اشتفانی هوفلر

استفانی هوفلر، متولد 1978، مطالعات آلمانی، انگلیسی و اسکاندیناوی را در فرایبورگ و داندی / اسکاتلند خوانده است. او یک معلم و معلم نمایش است و با خانواده اش در شهر کوچکی در جنگل سیاه زندگی می کند.

کتاب های اشتفانی هوفلر

پرنده ی سیاه بزرگ