پاول پاور

پاول پاور

وقتی پاول پاور مدرسه را ترک کرد، به خدمات ملکی پیوست، اما از بوروکراسی، رفت و آمد و سیاست اداری متنفر بود. او در نهایت تصمیم گرفت که سرگرمی خود را به یک حرفه تبدیل کند و آن را به موفقیت بزرگی رساند که بسیار فراتر از انتظاراتش بود.

کتاب های پاول پاور

راه اندازی کسب و کار از منزل