کیت اسکات

کیت اسکات

کیت اسکات یک مدرس ارشد در دانشگاه کینگستون لندن (بریتانیا) است. تحقیقات او بر روی پراگماتیک شناختی متمرکز است، و او در مورد عمل شناسی ارتباطات دیجیتالی، کاوش در موضوعاتی از جمله هشتگ، کلیک طعمه و میم ها منتشر کرده است.

کتاب های کیت اسکات

گنده بک