لیشنگ دانگ

لیشنگ دانگ

لیشنگ دانگ رئیس بخش سیاست دولتی و مدیریت عمومی در آکادمی علوم اجتماعی چین است.

کتاب های لیشنگ دانگ

نظریه های اداره امور عمومی