واله نظام اف

واله نظام اف

واله ناظم اف نویسنده پرفروش کتابهای چهار هوش کسب و کار و رقص ذهن تجاری است. او همچنین معاون اجرایی و مالک مشترک Acolyst، یک شرکت مدیریت استراتژی داده سطح بالا و خدمات مشاوره عملکرد تجاری، و مربی رهبری می باشد.

کتاب های واله نظام اف

چهار هوش کسب و کار