زهرا صمدی

زهرا صمدی

زهرا صمدی،متولد سال 1367 در تهران،دانشجوی فلسفه ی غرب در مقطع کارشناسی ارشد است و در شاخه ی فلسفی سیاسی پژوهش میکند.

کتاب های زهرا صمدی

دان زمین مرده