سوزی تیلور

سوزی تیلور

سوزی تیلور بیشتر به خاطر کارش به عنوان یک اثر هنری برش کاغذ شناخته می شود. آثار او عشق او به هنر عامیانه را با اشتیاق او به جزئیات کوچک ترکیب می کند. در واقع، هر چه جزئیات بیشتر باشد، او شادتر است! کتاب رنگ آمیزی او به نام رنگ عشق در سطح بین المللی فروخته شده است.

کتاب های سوزی تیلور

خط و نقطه 1