آئورلیو لوپز

آئورلیو لوپز

آئورلیو لوپز استاد حقوق بین الملل خصوصی در دانشگاه آلیکانته و دکترای حقوق از سال 2004 با پایان نامه قراردادهای نرم افزاری بین المللی در حقوق بین الملل خصوصی جامعه است

کتاب های آئورلیو لوپز

گوگل و حقوق