باب موری و آلیشیا فورتین بری

باب موری و آلیشیا فورتین بری

باب موری، روانشناس بالینی، دکترا، و درمانگر  آلیشیا فورتین بری روش پیشگامانه خود را در دانشگاه های پیشرو و شرکت های چند ملیتی آموزش می دهند. آنها از نویسندگان ایجاد خوش بینی هستند.

کتاب های باب موری و آلیشیا فورتین بری

رازهای خوش بینی کودک