رابرت جی بارتل

رابرت جی بارتل

رابرت گاردنر بارتل یک ریاضیدان آمریکایی بود که در تحلیل واقعی تخصص داشت.

کتاب های رابرت جی بارتل