جورج آرفکن

جورج آرفکن

جورج براون آرفکن فیزیکدان نظری آمریکایی و نویسنده چندین متون فیزیک ریاضی بود. او از سال 1952 تا 1983 استاد فیزیک دانشگاه میامی و از 1956 تا 1972 رئیس بخش فیزیک دانشگاه میامی بود. او استاد ممتاز دانشگاه میامی بود.

کتاب های جورج آرفکن

روشهای ریاضی در فیزیک